เห็ดเข็มทองสุดยอดสรรพคุณลดนํ้าหนักอันดับ1 ที่อยากให้ลอง

loading...

 

เห็ดเข็มทองอาหารมหัศจรรยสรรพคุณลดนํ้าหนักอันดับ1ของโลก

เห็ดเข็มทอง วิทยาศาสตรพิสูจนแลววา แคเพิ่มเห็ดเข็มทองในอาหารทุกวัน ก็จะไดอาหารเพื่อสุขภาพ ที่สามารถเนรมิตหุนเราใหผอม เพรียว และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได

สวนประกอบของโครงสรางเสนใยอาหาร

loading...

ก็มีลักษณะเฉพาะตางจากเห็ดชนิดอื่น มีสารพอลิเซ็กคาไรดที่เรียกวาไคโตซานเห็ด (ไคโทกลูแคน) ซึ่งมีปริมาณ มากที่สุดในบรรดาเห็ด ทั้งหลาย ซึ่งจะชวยกระตุนการบีบตัวของลําไสทํางานอยางแข็งขัน เพื่อยอยสลายเสนใยเหลานี้และเมื่อไคโตซานเห็ดละลายเขาสูกระแส เลือด จะชวยดักจับไขมันสวนเกินในเลือด แลวขับออกมาพรอมอุจจาระ แถมยังชวยกําจัดไขมันอีกดวย

 

มีงานวิจัยมากมาย

ถารับประทานเห็ดเข็มทองจะชวยเพิ่มพลัง ในการขับถายใหดีขึ้น และสภาพในลําไสปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ยอมสงผลดีตอ สุขภาพหลายอยาง ทั้งนํ้าหนักลดลง เอวคอดขึ้น สิวฝาลดลง ผิวพรรณมีนํ้ามีนวลขึ้น

สามารถอ่านข้อมูลเรื่องเห็ดเข็มทองลดน้ำหนักเพิ่มเติมได้ที่ GoodHealth

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************