วิธีการดูแลรักษามะพร้าวที่ดีและจะทำให้มะพร้าวออกผลดกมีดังนี้

loading...
การใส่ปุ๋ยให้กับมะพร้าวที่เริ่มปลูกใหม่ ควรใส่เมื่อมะพร้าวมีอายุ 6 เดือน หรือใบยอดเริ่มคลี่ออกหลังจากลงปลูกใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง

ปุ๋ย ที่ใส่อาจใช้ได้ ทั้งปุ๋ยมูลสัตว์ และปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลสัตว์พวกมูลวัว มูลควาย ควรใส่ต้นละ 2 ปี๊บต่อปี มูลเป็ด มูลไก่ ควรแบ่งใส่ 2 ครั้งๆละ 1 ปี๊บ

การใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ทุก 6 เดือน ตอนฝนเริ่มตกไปสัก 2-3 ครั้ง ในขณะที่ดินมีความชื้นประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ครั้งที่ 2 ตอนปลายฝน

หลังจากฝนตกหนักระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันว่าคม แล้วแต่ฤดูกาลของแต่ละแห่ง ปุ๋ยเคมีที่แนะนำให้ใช้เป็นปุ๋ยผสม 13:13:21 รวมกับปุ๋ยแมกนีเซียมซัลแฟต หรือหินปูนโดโลไมท์

สำหรับปุ๋ย แมกนีเซียมซัลแฟตและหินปูนโดโลไมท์ ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าใช้หินปูนโดโลไมท์ ให้หว่านก่อนใส่ปุ๋ยอย่างอื่น อย่างน้อย 1 เดือน

วิธีใส่ปุ๋ย

ก่อนใส่ปุ๋ย ควรถางโคนต้นให้เตียน แล้วใช้ปุ๋ยโรยบริเวณตั้งแต่โคนต้นออกมาถึงรัศมี 1.5 เมตร โดยรอบต้น และบริเวณใส่ปุ๋ยควรขยายออกไปทุกที่

วิธีใส่ปุ๋ยมูลสัตว์

ให้ กับต้นมะพร้าว ควรขุดรางรอบต้นให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 12 เซนติเมตร วงในห่างต้น 1 เมตร แล้วเอามูลสัตว์ที่ต้องการใส่ๆลงไปในรางที่ขุด แล้วกลบดิน

อีกวิธี หนึ่ง ที่นิยมกัน คือ ขุดเป็นหลุม กว้างประมาณ 30x30x30 เซนติเมตร ที่โคนต้นห่างจากลำต้น 1.5 เมตร ต้นละ 3 หลุม แล้วใส่ปุ๋ยในหลุมที่ขุด หลุมที่ขุดใส่ปุ๋ยเปลี่ยนทุกปีจนรอบต้น

การดูแลรักษาสวนมะพร้าวที่ออกผลแล้ว

1. การไถพรวน การไถพรวน ระหว่างแถวมะพร้าวไม่ให้ลึกเกินกว่า 20 ซม. ไถแถวเว้นแถวให้ห่างจากต้นข้างละ 2เมตร ให้ไถสลับกันทุกๆ 2 ปี ฤดูที่เหมาะสมสำหรับไถพรวนคือช่วง ปลายฤดูแล้ง

2. การขุดคูระบายน้ำและการรดน้ำในฤดูแล้ง ถ้ามีฝนตกมากและที่ปลูกป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมแปลงปลุก ควรขุดระบายน้ำออก อย่าให้มีน้ำขังในแปลง ถ้าฝนแล้งนานเกินควรก็จะกระทบกระเทือนต่อการออกดอกออกผลของต้นมะพร้าว

ดัง นั้นเมื่อถึงฤดูแล้ง ถ้าที่ใดพอหาน้ำที่จะรดต้นมะพร้าวได้ ก็จะทำให้มะพร้าวงามดี ออกดอกออกผลไม่เหี่ยวเฉา น้ำที่รดต้นมะพร้าวควรใช้น้ำจืด แต่น้ำทะเลก็ใช้รดมะพร้าวได้ดี

3. การควบคุมวัชชพืชในสวนมะพร้าวในที่แห้งแล้งนานๆ ควรคอยถางหญ้าให้เตียนด้วยมือหรือใช้จอบหมุนตีดิน บนหน้าดิน อย่าให้ลึกกว่า 10 ซม. หรือใช้จานพรวนระหว่างแถวมะพร้าว

ส่วนบริเวณที่มีฝน ต้องเก็บหญ้าหรือพืชคลุมไว้ แต่ก็ไม่ให้ขึ้นรกรุงรังมาก จึงควรมีการตัดหญ้าออกด้วยมือหรือเครื่องตัด ในที่บางแห่งที่ใช้จานพรวนลาก แต่ไม่กดให้ลึกมากเพื่อให้พืชคลุมดินหรือหญ้านั้นราบลงไปบ้าง

loading...

4. พืชคลุมดิน ในสวนมะพร้าวที่มีความชื้นพอควร ควรปลูกพืชคลุมดินพวกพืชตระกูลถั่ว พืชคลุมดินแต่ละอย่างก็เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น พืชคลุมที่นิยมมากก็มี เพอราเลีย เซ็นโทรซีมา และ คาโลโปโกเนี่ยม

5. ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยพืชสด จะช่วยทำให้ดินเหนียวร่วนซุยขึ้น เหมาะสำหรับการชอนไช ของรากเพื่อหาอาหารได้สะดวก นอกจากนั้น ธาตุอาหารที่มีอยู่ในอินทรีย์วัตถุ ยังช่วยทำให้แบคทีเรียในดินทำงานได้ดี ซึ่งแบคทีเรียจะช่วยเปลี่ยนธาตุอาหารที่พืชดูดไปใช้ไม่ได้ ให้มาอยู่ในรูปธาตุที่พืชดูดไปเป็นอาหารได้ การเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน จึงเป็นประโยชน์ต่อต้นมะพร้าวมาก

การเพิ่มอินทรีย์ วัตถุ ทำดังนี้ คือ ใส่ปุ๋ยคอก ขี้ควาย ขี้ไก่ ปุ๋ยขยะ ปุ๋ยหมัก ฝังกาบมะพร้าวหรือจะปลูกพืชคลุมแล้วไถกลบ หรือเลี้ยงสัตว์ในสวนมะพร้าวก็ได้

วัสดุ เหล่านี้ นำมาใช้เป็นปุ๋ยได้โดยคำนวณปริมาณธาตุอาหารให้เท่ากับที่แนะนำไว้คือ ให้มีปริมาณ ไนโตรเจน 520 กรัม ฟอสฟอริคแอซิค 520 กรัม โปแตส 840 กรัม การใส่ปุ๋ยคอก ใช้ลองก้นหลุมละประมาณ 40 กก.

ถ้าใส่ต้นมะพร้าวใหญ่ มี 2 วิธี

วิธีที่ 1

หว่านลงในบนดินแล้วพรวนกลบหรือใช้จอบหมุนพรวน ให้ลึกประมาณ 10 ซม. โดยให้ใส่ต้นละประมาณ 50 กก.

วิธีที่ 2

ใส่ในรางซึ่งขุดต้นมะพร้าว หรือรอบต้นมะพร้าว แล้วใส่ปุ๋ยลงไปและกลบปุ๋ยที่ใส่ ควรใช้ปุ๋ยพืชสด การใส่ปุ๋ยควรใส่ตอนต้นฤดูฝน

การ ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยขยะ ควรใส่ในรางที่ขุดรอบต้น ห่างต้นละประมาณ 2 เมตร แล้วใส่ปุ๋ยลงไปและกลบ การขุดรางบริเวณรอบต้นอย่าขุดให้ลึก จนติดรากมากนัก อาจขุดเป็นหลุมๆแล้วใส่ก็ได้

การใช้กาบมะพร้าวเป็นปุ๋ย เอากาบมะพร้าวใส่ในหลุมกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 60 ซม. แล้วกลบ การฝังกาบมะพร้าวฃ่วยทำให้มะพร้าวออกผลดกขึ้น และช่วยสงวนความชื้นไว้ในดินในฤดุแล้ง กาบมะพร้าวหากนำมาเผาเป็นถ่าน จะมีธาตุโปแตส ถึงประมาณ 20 เปอร์เซนต์ แต่ต้องใช้กาบมะพร้าวใหม่ๆและ เผาด้วยไฟอ่อนๆ

ในขณะที่เผาอย่าให้ไฟลุกมาก เมื่อไฟจะลุกมากก็ใส่กาบมะพร้าวใหม่ลงไป แล้วรวบรวมเถ้ามาใส่เป็นปุ๋ยซึ่งปุ๋ยเถากาบมะพร้าวใช้แทนปุ๋ย มิวริเอทออฟโปรแตชหรือโปรแตสเซียมคลอไรด์

การปลูกพืชเพื่อใช้ทำปุ๋ย พืชที่ปลูกส่วนมากเป็นพืชตระกูลถั่ว ชนิดที่งอกงามในที่ร่ม เช่น ในสวนมะพร้าว พืชที่ปลุกเป็นพืชคลุม ได้แก่ โตรตาลาเรีย โสน และ คาโลโปโกเนียม เป็นต้น พืชเหล่านี้หลังจากปลูกแล้ว เมื่อต้นเริ่มออกดอก ก็ตัดเอาไปใส่ในร่องซึ่งขุด สำหรับใส่ปุ๋ยหรือคลุมโคนต้น การเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินอาจจะใช้ปุ๋ยที่หาได้ในท้องถิ่น

การ ใช้ปุ๋ยเคมี การที่เราจะทราบว่า ควรใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะพร้าว หรืออยากทราบว่าในปัจจุบันบริเวณที่ปลุกมะพร้าวขาดธาตุอาหารอะไร วิธีการที่สะดวกและได้ผลดี คือ การเก็บเอาใบมะพร้าวไปวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ใบ เป็นเปอร์เซนต์ของธาตุต่างๆ คือ N, P,K,Ca,Mg, นำมาเปรียบเทียบ กับระดับ มาตรฐานซึ่งเรียกว่า Critical level

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************