เผย วิธีกระตุ้นฮอร์โมนที่ช่วยเผาผลาญ และละลายไขมันในร่างกายของคุณ

loading...
 
เผย วิธีกระตุ้นฮอร์โมนที่ช่วยเผาผลาญ และละลายไขมันในร่างกายของคุณ

ถาคุณหยุดบริโภคอาหารประเภทที่มีนํ้าตาลสูง ผลไมรสหวาน ของคบเคี้ยว อาหารจำพวกแปงลงไป แล้วหันมาทานขาวและธัญพืชแลวการออกกําลังกาย 30 นาทีทุกวัน ภายหลังจากการออกกำลังกาย 12-48 ชม. ร่างกายของคุณจะเผาผลาญไขมันและโปรตีนจะช่วยสรางกลามเนื้อใหมให้กับคุณ

ในบทความนี้เราจะแนะนําวิธีงายๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นฮอรโมนในการเผาผลาญไขมันของคุณ

3 ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากนี้ ช่วยในกระบวนการเผา ผลาญไขมัน:

ขั้นตอนที่ 1 หยุดสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวานทั้งหมด และทานผักที่ไม่แป้งให้มากขึ้น

– คุณควรบริโภคผักที่ปราศจากแป้งให้มากขึ้น

– ควรกินผลไม้สดเทานั้น เชน แอปเปล

– ไม่ทานขนมหวานลูกกวาดทุกชนิด (ยกเว้นผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น หญาหวานและนํ้าผึ้ง)

– ไมทานคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มแอลกอฮอล อาหารแปรรูปที่มีนํ้าตาล ทั้งหมด

อาจจะดูเหมือนยากมากสําหรับคุณ จริงอยู่รางกายได้รับพลังงานและแคลอรี่จากคารโบไฮเดรตแต่มันจะไมเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่มีอยู่เลย

ขั้นตอนที่ 2: กินถั่วและผักมากๆ

– ควรมีสีเขียวเพิ่มเข้าไปในมื้อเชาของคุณ (ปลานึ่งหรือน้ำผักเป็นดี)

loading...

– สําหรับมื้อกลางวันและมื้อคํ่า คุณควรมีสลัด

– พยายามงดกินโปรตีนจากสัตวทั้งหมดและแทนดวยพืชตระกูลถั่ว อ
– คุณควรใชน้ำมันมะพราวแทนเนย หรือใช้นํ้ามันดอกทานตะวันหรือน้ำมันมะกอกก็ได้อ
– คอยๆลดคารโบไฮเดรตลง เชน กินขาวและธัญพืชชนิดอื่น ๆ อย่างละครึ่งต่อหนึ่งถ้วย

ขั้นตอนที่ 3: ติดตารางเวลาการรับประทานอาหารและลดปริมาณการทานให้น้อยลง

– หลังจาก 19:00 น.งดทานอาหารทุกชนิด แม้แต่ผลไม้

– ระหวางมื้ออาหาร คุณควรดื่มนํ้ามะนาวหรือชาสมุนไพรเพียงอยางเดียว

– กินอาหาร 3 มื้อ ให้มีปริมาณที่ลดลง หรือ ลดลงเหลือแค่ 2 มื้อ กินเป็นระยะเวลา 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มการออกกำลังกานและดื่มน้ำผลไม้เพื่อลดนํ้าหนักอ
– เริ่มด้วยการออกกําลังกาย วิ่ง การเดิน หรือ ขี่จักรยานเปน เวลา 10 นาทีทุกวัน หลังจากนั้นให้บวกเพิ่มอีก 5 นาที

– ดื่มนํ้าผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อลดนํ้าหนัก

– หากคุณไม่สามารถทําแบบฝกหัดนี้ได้ทุกวัน คุณควรทํานํ้าผลไม้ง่ายๆ ดื่มเพียงสองมื้อตอวัน

อ้างอิง :fitlifesite.com
แปลข้อมูลโดย : http://www.rak-sukapap.com/ เว็บไซต์ใดที่นำข้อมูลไปเผยแพร่ กรุณาช่วยให้ เครดิต และใส่ลิงค์กับมาที่เว็บไซต์ด้วยค่ะ

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************