เตือนราชการไทย หากราชการนอกใจคู่สมรสจะเจอแบบนี้??

loading...

กฎหมายอาสา ขอเตือนราชการไทย ทั้งหญิงและชายที่มีพฤติกรรมเป็นชู้หรือมีชู้ มีน้อยมีกิ๊ก ระวังไว้นะครับ ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม มีโทษทางวินัย หากนอกใจคู่สมรส คู่สมรสอาจร้องเรียนไปยังต้นสังกัดเพื่อให้สอบสวนได้ โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก

1

มาดูตัวอย่างพฤติกรรมนอกใจกัน

พยาบาล สถานีอนามัย มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับสามีของผู้อื่นจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจว่ามี ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกัน เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของ ตนมิให้เสื่อมเสีย ลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน (ที่มา:จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2553)

ข้าราชการครู มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับหญิงอื่นซึ่งมีสามีถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว จนเป็นเหตุให้ครอบครัวของหญิงนั้นแตกแยก และกระทำผิดในเรื่องเสพสุรามึนเมาแล้วแสดงกิริยาก้าวร้าว ข่มขู่เพื่อนครู ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงโทษปลดออกจากราชการ (ที่มา:กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

loading...

อาจารย์ชาย มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเด็กหญิง ม.1 โดยใช้กำลังบังคับและให้ดื่มน้ำก่อนร่วมเพศ และได้ร่วมเพศกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6-7 ครั้ง ครั้งสุดท้ายได้พาเด็กไปร่วมเพศกัน 2 ครั้งที่บ้านพักครูในโรงเรียน นักการภารโรงพบเห็น จึงไปตามพ่อแม่ของเด็กหญิงพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อค้นหาเด็กหญิงในบ้านพัก ครู โดยบิดาของเด็กหญิงได้ใช้ไฟฉายส่องค้นพบเด็กหญิงอยู่ใต้เตียงนอน ในสภาพท่องบนเปลือยเปล่า อาจารย์ชายยอมรับว่าได้เสียกับเด็กหญิงจริงและยอมรับผิดทุกอย่างและยอมชดใช้ ค่าเสียหายแก่มารดาของเด็กหญิง จำนวน 50,000 บาท อาจารย์ชายมีความผิดวินัยฐาน กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ (1-0511/2537)

รู้แล้วแชร์ต่อจ้า

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย

มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย

มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************