เปิดแล้ว!! ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับสวัสดิการของรัฐ ผลประโยชน์ที่ควรใส่ใจ!!

loading...

เปิดแล้ว!! โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ เพื่อที่รัฐจะได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ลงไปให้ถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยได้

board.postjung.com,credicardsmile.com

ได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับ โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ หรือที่บางคนอาจเรียกว่า ลงทะเบียนคนจน เพื่อที่รัฐจะได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ลงไปให้ถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตรงกลุ่ม หลังจากพบว่ามาตรการการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน เช่น ใช้ไฟฟ้าฟรี รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เพื่อช่วยคนจนนั้นไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริง เพราะคนที่มีรายได้ หรือคนรวยก็มาร่วมใช้บริการด้วยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ใครมีสิทธิ์บ้าง??

1.สำหรับผู้ที่จะไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541

3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2558

หมายเหตุ : รายได้ หมายถึงรายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน เช่น ทำการเกษตรร่วมกัน และไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว

2.ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง??

ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ เช่น

– รายได้ เงินเดือน/เงินฝากธนาคาร/สลากออมทรัพย์/พันธบัตร/หุ้น ฯลฯ

– การถือครองทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/รถยนต์/จักรยานยนต์ ฯลฯ

– หนี้สินคงค้างทั้งหมด เงินกู้ในระบบ/เงินกู้นอกระบบ/หนี้บัตรเครดิต/หนี้เพื่อการศึกษา/หนี้เพื่อการเกษตรหรือประกอบธุรกิจ/หนี้เพื่อการอุปโภค-บริโภค/หนี้เพื่อซื้อบ้านและที่ดิน ฯลฯ ทั้งนี้การเปิดเผยทรัพย์สิน-หนี้สินดังกล่าว เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลไว้ใช้ทำสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป

3.เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือลงทะเบียนคนจน ถึงวันไหน?

โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ เปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนในวันที่ 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559 อย่างไรก็ตามหากใครมาลงทะเบียนไม่ทันก็ต้องรอในปีถัดไป ซึ่งรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายนของทุกปี

4.ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ที่ไหนบ้าง?

ผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ 3 แห่งคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.,ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย

loading...

5.หลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย?

ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว

6.วิธีลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย?

การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมี 2 วิธี

วิธีที่ 1 กรอกแบบลงทะเบียน ณ ธนาคาร ให้ดำเนินการดังนี้

1. ยื่นบัตรประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร

2. รับแบบลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร แล้วกรอกแบบลงทะเบียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

3. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้เอกสาร เป็นหางตั๋วแผ่นเล็ก ๆ ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน

วิธีที่ 2 กรอกแบบลงทะเบียนจากสถานที่อื่น แล้วจึงนำมายื่นที่ธนาคาร ให้ดำเนินการดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน

2. กรอกแบบลงทะเบียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

3. ติดต่อที่สาขาของธนาคาร โดยยื่นบัตรประชาชนพร้อมทั้งแบบลงทะเบียนตามข้อ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร

4. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้เอกสาร เป็นหางตั๋วแผ่นเล็ก ๆ ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนจน

เมื่อลงทะเบียนไปแล้ว กรมสรรพากรจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลไว้ และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองเข้าไป

ทั้งนี้ รัฐบาลระบุว่าการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจะช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน

อย่าลืมไปรักษาผลประโยชน์ของตัวเองกันไว้นะคะ

ข้อมูลและภาพ share-si.com และ http://www.liekr.com/post_143137.html

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************