เผื่อใครยังไม่รู้ !! ถ้าบริจาคเลือดเกิน 24 ครั้ง คุณจะได้สิทธิรักษาฟรีแบบข้าราชการ

loading...

46546549849898

วันนี้เราจะมาบอกต่อ กับสาระดีๆ ที่คุณควรรู้ นั้นคือสิทธิของประชาชน’ เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรรู้ แต่ทางทีมงานเชื่อหมดใจเลยว่าคนไทยหลายคนยังไม่รู้จักประโยชน์ของอีกหลาย ‘สิทธิ์’ ที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้

 

ซึ่งล่าสุดได้เกิดการแชร์กันบนโลกออนไลน์ว่า “บริจาคเลือด เกิน24ครั้ง ได้สิทธิรักษาฟรี แบบข้าราชการ จริงหรือ ????” งานนี้หลายคนร้อง “โอ้โห” กันยกใหญ่ เพราะถ้าเป็นเรื่องจริง บอกได้เลยว่าคนที่อาจมีฐานะทางการเงินลำบาก น่าจะได้ประโยชน์มาก เพราะช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้เยอะ นอกจากนี้ก็ยังได้บริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติอีกด้วย

งานนี้ มาดูข้อเท็จจริงกันดีกว่าว่าจริงหรือไม่?
เจ้าของเฟซบุ๊กคุณ Tiger Choom คือเจ้าของภาพและข้อมูลดังกล่าว เขาเล่าว่า “ทั้งหมอ พยาบาล และ จนท. ไม่รู้ว่ามีสิทธินี้ด้วย ต้องประชาสัมพันธ์ให้คนบริจาคเลือดเยอะๆ เกิน 24 ครั้งคุณก็จะได้สิทธิการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการ (ง่ายๆคือแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย ยกเว้นส่วนเกินค่าห้องพิเศษเท่านั้น)

ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่านี่คือเรื่องจริงแน่นอน เพราะมีคนพิสูจน์มาแล้ว อีกทั้งพี่ชายท่านนี้ยังได้เพิ่มเติมข้อมูลอ้างอิงจากสภากาชาดไทย

ว่าด้วยเรื่องสิทธิพิเศษสำหรับผู้บริจาคโลหิต มีดังต่อไปนี้

1. ผู้บริจาคโลหิต   ตั้งแต่      7 ครั้งขึ้นไป   สามารถขอใช้สิทธิ์
ช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษได้   ไม่เกินร้อยละ  50
2. ผู้บริจาคโลหิต   ตั้งแต่    16 ครั้งขึ้นไป   สามารถขอใช้สิทธิ์
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  + ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร   ได้ร้อยละ  50
3. ผู้บริจาคโลหิต   ตั้งแต่    24 ครั้งขึ้นไป   สามารถขอใช้สิทธิ์
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  100% + ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร   ได้ร้อยละ 50
4. ผู้บริจาคโลหิต   ตั้งแต่  100 ครั้งขึ้นไป   สามารถขอใช้สิทธิ์   “ขอพระราชทานเพลิงศพ ”
ได้เป็นกรณีพิเศษ   ** เฉพาะผู้บริจาคโลหิตเท่านั้น  ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
5. ผู้บริจาคโลหิต   ตั้งแต่ 9 ครั้งขึ้นไป   สามารถขอใช้สิทธิ์   ตรวจวิเคราะห์สารเคมีในโลหิตได้
เช่น   ตรวตจหาน้ำตาล , ไขมัน  , การทำงานของตับ  , การทำงานของไต   ฯลฯ
โดยผู้บริจาคโลหิตสามารถใช้สิทธิ์ได้   ปีละ  1 ครั้ง

ประโยชน์ของสมาชิกสภากาชาดไทย
รายละเอียด : ผู้ที่เป็นสมาชิกสภากาชาดทุกประเภท มีสิทธิดังนี้
1. เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของสภากาชาดไทย คือ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ

ศรีราชาจะได้ลดอัตราค่าห้อง ค่าผ่าตัด ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด
2. เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้ลดอัตราค่าห้องร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด

(ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข) หลักฐานที่สมาชิกสภากาชาดไทยจะต้องนำไปแสดงในการขอรับการรักษาพยาบาลต่อเจ้า

หน้าที่ของโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ ประกาศนียบัตรของสมาชิกประเภทนั้นๆ และถ้าเป็นสมาชิกสามัญ

ประจำปีต้องมีใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วย
3. ถ้าบิดาและมารดาเป็นสมาชิก เอกสิทธิของสมาชิกรวมถึงบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ด้วย
4. การลดหย่อนค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 จะมีผลต่อเมื่อสมาชิกมิได้ค้างชำระ หนี้แก่สภากาชาดไทยในขณะที่ขอรับประโยชน์ดัง

กล่าว และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนตามกำหนด ดังนี้
(1) สมาชิกพิเศษ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิก
(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล เมื่อมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนสมาชิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
(3) สมาชิกวิสามัญ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลต่อเมื่อมีชื่อ อยู่ในทะเบียนสมาชิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(4) สมาชิกสามัญตลอดชีพ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลต่อเมื่อ มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 9

เดือน
(5) สมาชิกสามัญ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล ต่อเมื่อมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภากาชาด แต่ได้ประโยชน์บางอย่าง ได้แก่
(1) ผู้บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย หรือ สาขาบริการโลหิตตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป รวมจำนวนโลหิต

loading...

แล้วไม่น้อยกว่า 140 ซีซี มีสิทธิเทียบเท่าสมาชิกสามัญตลอดชีพ
(2) บุคคลผู้บริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิต หรือสาขาบริการโลหิตตั้งแต่
24 ครั้งขึ้นไป สถานบริการสาธารณสุขรักษาพยาบาลให้โดยไม่คิดมูลค่า แต่ถ้าอยู่ห้องพิเศษให้เรียกเก็บค่าห้องเพียงร้อยละ 50

ของอัตราที่กำหนดและให้มีสิทธิเฉพาะตัว (ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2525

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532)
(3) สมาชิกอาสากาชาดที่ได้รับการอบรมหลักสูตรอาสากาชาดปฏิบัติภารกิจ
ของอาสากาชาดอย่างสม่ำเสมอจนครบ 1 ปี ตามระเบียบปฏิบัติของอาสากาชาดเมื่อเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ของสภากาชาดไทย อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชาจะได้รับสิทธิลดค่าห้อง ค่าผ่าตัด ร้อยละ

50 ของอัตราที่กำหนด

ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2552

ด้านพี่ Tiger Choom  ยังเล่าปิดท้ายไว้หลังจากเห็นเรื่องราวของตนถูกแชร์ลงบนพันทิปว่า “แชร์จนมาถึง pantip เลยหรอครับเนี่ย ผมเป็นเจ้าของ fb เองครับแล้วได้รับสิทธินี้นามานานแล้วจนตอนนี้ทำงานเป็น พนง.รัฐวิสาหกิจก็ยังใช้สิทธิผู้บริจาคโลหิตครับ เพราะติดตัวไปจนตายตอนนี้ทาง รพ.ขอให้ช่วยบริจาคเกร็ดเลือดครับ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลาเยอะกว่าบริจาคเลือดหน่อยครับ นอนนานสบายไปเลย 555+”

 

***อัพเดท***
อย่างไรเพิ่มเติม ทางเพจเฟซบุ๊ก ‘รู้ไว้ไม่โง่’ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นกันว่า

“ชี้แจงเพิ่มเติมครับ ทาง Admin ได้โทรสอบถามไปยังสภากาชาดไทยแล้ว ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า ผู้บริจาคโลหิต 24 ครั้งขึ้นไป จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สังกัดในกระทรวงสาธารณะสุขเท่านั้นถึงจะสามารถขอใช้สิทธิ์ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลได้ และจะต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น

สิทธินี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิอย่างอื่น เช่น ประกันสังคม หรือข้าราชการ และจะใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยใน เมื่อได้ห้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว

โดยให้ญาตินำบัตรประจำตัวของผู้บริจาคโลหิต ขอหนังสือรับรองผู้บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อนำไปลดหย่อนการรักษาพยาบาลเป็นครั้งๆไป“

แซ่บจี๊ดว่านับจากนี้ คนคงสนใจการบริจาคเลือดยิ่งขึ้น เพราะมันไม่เพียงช่วยชีวิตคนอื่นได้เท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวเราอีกด้วย เรียกได้ว่าวินๆเลยจ้ะ

 

ขอขอบคุณ : naarn.com
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : พี่ Tiger Choom,pantip,redcross,รู้ไว้ไม่โง่

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************