เลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน รายได้ดี ในไร่นาสวนผสม ที่เมืองสรวง

loading...

ร่นาสวนผสมแบบพอเพียง ข้าว ปลา สัตว์ปีก พืชผักสวนครัว 6 ไร่ ได้เงินหลายแสน ขุดบ่อเลี้ยงปลาหมอ ขนาด 20x40x3 เมตร ปล่อยปลา 30,000 ตัว ขนาด 5-7 ตัว/กิโลกรัม กิโลกรัมละ 75-80 บาท โทร. ที่กล่าวมานี้เป็นของคุณทองใบ นันทวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณทองใบ นันทวงศ์ อายุ 74 ปี เล่าว่า ตนเองมีพื้นที่ทางการเกษตร 6 ไร่ แบ่งเป็นปลูกพืชผัก หอมแบ่ง ข่า ตะไคร้ พืชผักสวนครัว อื่นๆ แบ่งเป็นพื้นที่ เลี้ยงสัตว์ปีก เป็ด 80 ตัว ไก่ 30 ตัว ห่าน 10 ตัว ขุดบ่อเลี้ยงปลาหมอ 1 บ่อ ขนาด 20x40x3 เมตร ปล่อยปลาหมอ จำนวน 30,000 ตัว ระยะเวลา 5-6 เดือน เจริญเติบโตดีมาก ขนาด 5-7 ตัว/กิโลกรัม ขายส่ง 75 บาท/กิโลกรัม ขายปลีก 80 บาท/กิโลกรัม สามารถสร้างรายได้ทุกวัน วันละ 7,000-10,000 บาท รวมรายได้กว่า 350,000 บาท เพียงระยะเวลา 5-6 เดือน 1 ปี เลี้ยง 2 ครั้ง ด้านการตลาด ในอำเภอเมืองสรวง อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด แม่ค้ารับไปทาเกลือย่างขาย ตัวละ 20 บาท 


คุณทองใบ จับแหมาทอดโชว์ 1 ครั้ง ได้ปลาหมอ ประมาณ 5 กิโลกรัม จำนวนมากจริงๆ


คุณทองใบ นำไปชมเล้าเป็ด ไก่ ห่าน จำนวนกว่า 100 ตัว เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทั่วไปในไร่นาสวนผสม สัตว์ปีกไม่เครียด เจริญเติบโตดีมาก จับขายได้ทุกวัน มีไข่ไว้รับประทาน

loading...


พื้นที่บางส่วน ปลูกพืชผักสวนครัว หอมแบ่ง ข่า ตะไคร้ พืชผักอื่นตามฤดูกาล ใช้น้ำในบ่อปลาหมอรด ผักเจริญเติบโต สวยงาม เพราะได้น้ำที่มีสารอาหารจากหัวอาหารเลี้ยงปลา มูลปลา โดยการรดน้ำประมาณ 7-10 วัน/ครั้ง 


เกษตรกรรายนี้ยังปลูกไผ่หน่อเลี้ยง 50 กอ ให้หน่อเก็บขายได้ตลอดปี ส่วนพื้นที่อีก 4 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ กำลังเก็บเกี่ยว ผลผลิตประมาณ 450 กิโลกรัม/ไร่ เก็บไว้รับประทานและแบ่งขาย เป็นครอบครัวที่มีความสุข เจ้าของได้สร้างบ้านพักหลังขนาดเล็กริมบ่อเลี้ยงปลา อากาศดี มีความสุข


ทางด้าน คุณทินกร ศรีตะวัน กำนันตำบลเมืองสรวง กล่าวว่า ตำบลเมืองสรวง ได้น้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่ครัวเรือน โดยจัดเป็นหน้าบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ามอง 1 ไร่ อยู่อย่างพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว พืชรั้วกินได้ โดยมี คุณประไพรศรี สารจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง ออกให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยมี คุณประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสรวง ให้การสนับสนุนเป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐ ความผาสุกของประชาชน คือผลกำไรของการปฏิบัติงานของข้าราชการ


ทางด้าน ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมี 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,444 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตร 3.9 ล้านไร่ นาข้าว 2.9 ล้านไร่ น้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่ชุมชน สู่ครัวเรือนประชาชน พร้อมสร้างศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครบ 20 อำเภอ ขยายให้ครบ 192 ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง ดิน ข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ครบวงจร เป็นแหล่งอาหารในครอบครัว ไว้รับประทาน แจก แลก ขาย คือเป็นแหล่งอาหารของตนเองและชุมชน แบ่งปันเอื้ออาทรกัน แลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร เมื่อมีจำนวนมาก ขายสร้างรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี อำเภอเมืองสรวง มี 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก มีวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่หลากหลาย แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ตนเองไปร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวมาแล้ว และเป็นแหล่งผลิตหอมแบ่ง แตงร้าน ที่สำคัญด้วย

ข้อมูล : นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน www.technologychaoban.com

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

loading...
**************